Geçici plakalı Ticari Taşıtların Gümrük İşlemleri

Geçici plakalı Ticari Taşıtların Gümrük İşlemleri

Geçici Plakalı Taşıt nedir?

Bir ülkeden başka bir ülkeye satılan ve ülkemiz üzerinden transit geçen taşıta Geçici Plakalı Taşıt ismi verilmektedir.

Geçiş Belgesi neyi ifade eder?

Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, akit taraflardan biri tarafından kendi topraklarına girmek ve çıkmak veya bu topraklardan geçmek üzere diğer ülkelerde kayıtlı bir karayolu aracına verilen belgeyi ifade etmektedir.

Birim taşıt ifadesi ne demektir?
Yarı römorkuyla veya römorkuyla birlikte çekiciyi veya araç tescil belgesinde ‘’römork takabilir’’ ifadesi varsa römorkuyla birlikte veya tek başına kamyon veya kamyonete birim taşıt denilmektedir.

Taşıt katarı ne demektir?

Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en az bir çeken ve en çok iki çekilen römork veya bir yarı römork ile bir römorktan oluşan araca taşıt katarı denmektedir.

Kamyonet tanımından anlamamız gereken nedir?

Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı veya sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövde ile birleşik panelvan anlaşılmaktadır.

Minibüsün tanımını açıklayabilir misiniz?

Minibüs sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüse verilen isimdir.

Otobüsü oluşturan kriterler nelerdir?

Yolcu taşımacılığında kullanılıyor olması ve buna ek olarak sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri bulunan motorlu taşıt olmasıdır.

Otomobil ne anlama gelmektedir?

Otomobil yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilen motorlu taşıt anlamına gelmektedir.

Transit geçiş ne demektir?

Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren,başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan yolcu veya eşya taşımalarına transit geçiş ismi verilmektedir.

Geçici plakalı taşıtların sınır gümrük idarelerinden transit geçişi esnasında tahsil edilen bir ücret var mıdır? Eğer varsa bunun sınıflandırması nasıl yapılmaktadır?

Evet, geçici plakalı taşıtların sınır gümrük idarelerinden transit geçişleri ile ilgili olarak Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin 68 No’lu Tebliğ doğrultusunda Maliye Bakanlığınca tahsili yapılan geçiş ücretleri bulunmaktadır.Bu ücretlerin sınıflandırılması aşağıdaki esaslara göre yapılmaktadır.

- Otomobiller hariç, geçici plakalı boş motorlu ve motorsuz taşıtlardan taşıt başına 600 Euro veya karşılığı Türk Lirası ücret tahsil edilir.

- Yüklü olması halinde motorlu ve motorsuz taşıtlardan taşıt başına 1200 Euro veya karşılığı Türk Lirası tahsil edilir.

- Kamyonet ve minibüslerin yol geçiş ücretleri ise boş taşıtlarda 150 Euro veya karşılığı Türk Lirası; dolu kamyonet ve minibüslerde ise 300 Euro veya karşılığı Türk Lirası tahsil edilir.

- Bir birim taşıtta veya bir taşıt katarında yer alan taşıtların herhangi birinin geçici plakalı olması durumunda geçici plakalı taşıtın boş olması durumunda 600 Euro veya karşılığı Türk Lirası, dolu olması durumunda 1200 Euro veya karşılığı Türk Lirası tahsil olunur. Eğer birim taşıt veya taşıt katarında bulunan araçlardan biri kamyonet veya minibüs olmakla birlikte geçici plakalı taşıt ise boş olmaları durumunda 150 Euro veya karşılığı Türk Lirası, dolu olması durumunda ise 300 Euro veya karşılığı Türk Lirası ücret tahsil olunur.

- Bir birim taşıtta veya taşıt katarında yer alan taşıtların her birinin geçici plakalı taşıt olması durumunda her bir taşıt için taşıtların boş olması halinde 600 Euro veya karşılığında Türk Lirası, dolu olmaları halinde her bir taşıt için 1200 Euro veya karşılığı Türk Lirası, geçici plakalı araçlar kamyonet ve minibüs cinsi araçlardan oluşuyorsa yine boş olmaları durumunda her bir geçici plakalı taşıt için 150 Euro veya karşılığı Türk Lirası, dolu araçlardan oluşması durumunda ise her bir taşıt için 300 Euro veya karşılığı Türk Lirası tahsil edilmektedir.

- Türkiye’ye ithal yoluyla getirilen eşya/yük taşımaya mahsus geçici plakalı araçların sınırdan girişleri sırasında taşıt başına 600 Euro veya karşılığı Türk Lirası tahsil edilir.

Geçici (Zoll) Plakalı taşıtların dolu olarak ülkemize giriş yapmak istemeleri durumunda izlenmesi gereken yol nedir?

Geçici (Zoll) plakalı araçların ülkemize yüklü olarak gelmeleri durumunda, bahse konu araçta bulunan eşyaların gümrük vergileri %20 fazlasıyla teminat olarak belirlenip NCTS(Transit Refakat Belgesi) düzenlenerek transit geçişine izin verilir.(Araçta bulunan eşyalar özel izne tabi ise transit geçişi sırasında özel izin belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.)

Geçiş ücretlerinin tahsili konusunda ödemeyi nerelere yapabiliriz?

Geçiş ücretleri konusunda belirlenen tutarların tahsili Maliye Bakanlığınca yapılır. Belirtilen ücretlerin usulüne uygun olarak giriş sınır kapılarında ilgili maliye veznesine ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin tespit edilmesi halinde; ödenmeyen veya eksik ödenen miktarlar çıkış sınır kapılarında üç katı olarak tahsil edilir.