Ticari Taşıtların Gümrük işlemleri

Ticari Taşıtların Gümrük işlemleri

Ticari kullanıma mahsus kara taşıtları hangileridir?
Para karşılığında insan taşınmasında ya da para karşılığında olsun ya da olmasın sınaî veya ticari eşya nakliyesinde kullanılan araçlar Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) gereğince ticari kullanıma mahsus kara taşıtı olarak adlandırılır.

Ticari kullanıma mahsus aracın giriş sınır gümrüğündeki işlemleri için hangi belgeler gereklidir?
Taşıtın mülkiyet belgesi, taşıt giriş yapacak kişiye ait değil ise geçerli bir vekâletname, taşıta ait Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi, kişinin pasaportu, taşıtın kullanım amacına göre yetki belgelerinin ibrazı gerekir.

Yetki Belgeleri hangileridir?
Ticari kullanıma mahsus aracın giriş sınır gümrüğündeki işlemleri için istenen ve Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından verilen yetki belgeleri aracın kullanım amacına göre çeşitlenmek ve değişmekle birlikte;
Ticari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişiler için;
-Belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre, otobüs ile düzenli yolcu taşımacılığı yapacaklardan B1 Yetki belgesi,
-Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklar, önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklar ve 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acenteleri Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acenteliği Belgesine sahip olanlardan ise B2 Yetki belgesi,
-Uluslararası Anlaşmalar kapsamında; Otobüsle Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşması INTERBUS belgesi,
-Arızi (turistik) taşımalar için ASOR belgesi,
-İlk dönüş seferi ile son gidiş seferi boş olarak yapılan mekik taşımalar için taşıma yapılacak ülke makamlarınca onaylanan seyahat programı
-Ticari amaçla uluslar arası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişiler için C Yetki Belgesi ibrazı gereklidir.
Ticari kullanıma mahsus bir aracın gümrükteki işlem prosedürü nedir. İşlem süresi ne kadardır?
Aracınızla gümrüklü sahaya girişinizde muhafaza memurlarınca araç plakası bilgisayar sistemine kaydedilir, daha sonra polis memurlarınca pasaport kontrolünüz yapılır, bu işlemden sonra gümrük memurlarınca aracınızın tescil kaydı gerçekleştirilir, buna müteakip muayene memurlarınca araç ve eşya kontrolü yapılır son olarak çıkışınızda yine muhafaza memurlarınca plakanızın saha kaydı kapatılırak gümrüklü sahadan çıkışınız sağlanır. Söz konusu işlemlerin süresi iş yoğunluğuna göre değişebilmekle birlikte, tüm belgelerinizin eksiksiz olması ve muayene sonucunda sorun teşkil edebilecek herhangi bir şeyle karşılaşılmaması durumunda işlem süresi 45 dakikadır.

Ticari kullanıma mahsus kara taşıtı ile Türkiye’de ne kadar kalabilirim?
Yolcuların alınması, taşınması ve eşyanın yüklenmesi gibi geçici ithal talebine esas olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi göz önüne alınarak 30 (otuz) güne kadar süre verilir.

30 günlük süre uzatılabilir mi?
30 günlük süreniz bitmeden bir dilekçe ile gümrük idaresine başvuruda bulunmanız halinde süre uzatımına ilişkin dilekçenizdeki gerekçeler ve belgelerin uygun görülmesi halinde gümrük idaresince 30 (otuz) güne kadar ek süre verilebilir.

Süremi uzatmak istiyorum ancak dilekçemi bana verilen süre içerisinde veremedim, yine de sürem uzatılabilir mi?
Süre uzatımına ilişkin dilekçelerin taşıtın kanuni yurtta kalma süresi içerisinde verilmesi esastır. Ancak müracaatın taşıtın kanuni yurtta kalma süresinden sonra olması durumunda, talep belgeleri ile birlikte değerlendirilir ve uygun bulunması hâlinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanarak hakkınızda cezai işlem tesis edilerek süreniz uzatılabilir

30 günlük sürem içerisinde ticari aracımla kaza yaptım ne yapmalıyım?
Taşıt sahipleri, sürücüleri veya firma yetkilileri tarafından taşıt takip programı olan herhangi bir gümrük idaresine süresi içerisinde yapılacak müracaatla kaza, yangın gibi beklenmeyen haller, herkesçe bilinen olağan dışı durumlar, hastalık, ölüm ve tutukluluk hali gibi olayların başlangıç tarihlerinin, taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde cereyan ettiğinin resmi nitelikli belgelerle ispatlanması ya da ihracatçının yükünü zamanında tedarik edememesi nedeniyle yüklemenin gecikmesi hâlinde durumun ihracatçıdan alınacak belge ile kanıtlanması suretiyle süre uzatım talebinde bulunabilirler.

Kaza durumunda hangi belgeler istenir?
Kaza durumu, ölümlü veya yaralanmalı kazalarda mahkeme kararı ya da Cumhuriyet savcılığı yazısı, diğer hallerde ise ilgili emniyet, jandarma birimlerince düzenlenecek olay yeri tespit tutanağı veya yetkili sigorta şirketlerinin eksperlerince düzenlenecek ekspertiz raporları ile belgelendirilir.

Verilen süre içerisinde kaza yaptım ve aracım kullanılamaz duruma geldi. Bu durumda herhangi bir vergi ödemem gerekir mi?
Yurtta kalma süresi içerisinde kaza veya herhangi bir nedenden dolayı hasar görmesi sonucu kullanılamayacak duruma gelen taşıta ait vergiler aranmaz. İbraz edilen belgeler gümrük idaresince uygun bulunursa yurtdışına çıkış hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

Türkiye’ye getirdiğim aracım ile kaza yaptım, aracımın tamir işlemleri için herhangi bir bildirimde bulunmam gerekir mi?
Kaza geçirerek hasara uğradığı gümrük idaresince tespit olunan taşıtlar ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılabilmesi için tamirine ihtiyaç duyulan taşıtların tamirleri, taşıt sahipleri veya yetki verilenler tarafından talepte bulunulması hâlinde gümrükçe uygun görülen yerde ve gümrüğün denetimi altında yapılır.

Türkiye’de kaza yaptım, aracımın tamiri için gerekli süre, gümrükçe verilen süreyi aşıyor. Ne yapmalıyım?
Tamir işleminin taşıtın yurtta kalma süresinden sonraya uzaması durumunda bu husus gümrük idaresince yerinde tespit edilerek tutanağa bağlanır. Tamir sonucunda taşıt gümrük denetimine alınır. Söz konusu taşıtın yurtdışı edilmesini teminen ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına program üzerinden en fazla 10 (on) güne kadar süre verilerek işlem yapılır.

Bana verilen süre içerisinde hastalandım bunu nasıl belgeleyebilirim?
Mücbir sebep belgesi olarak ibraz edilecek sağlık raporlarında istirahat süresinin belirtilmiş olması, özel hastane ve poliklinikler ile özel doktordan alınan sağlık raporlarının il sağlık müdürlüğü veya sağlık grup başkanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir. İstirahat süresi belli olmayan ve onaylanmamış olan sağlık raporlarına istinaden süre uzatımı yapılmaz.

Bana verilen süreyi aştım bu durumda ne olur?
4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanarak hakkınızda cezai işlem uygulanır.

Türkiye’yi gezmek üzere otobüslerle toplu gezi düzenledik, Türkiye’de ne kadar kalabiliriz?
Toplu gezilerde kullanılan otobüslere 90 (doksan) güne kadar süre verilir.

Aracım Türkiye’de çalındı. Ne yapmalıyım?
Kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının kanuni yurtta kalma süresi içerisinde çalınması hâlinde, çalınma olayının emniyet veya jandarma birimlerince düzenlenecek belgelerin yanı sıra mahkeme kararı veya Cumhuriyet savcılığından alınacak belge ile gümrük idaresine ispat edilmesi şartıyla taşıtın veya aksesuarlarının kayıtlardan düşümü istenilir.

Türkiye’ye yolcu taşımacılığı için getirdiğim ticari taşıtı yük taşımak için kullanabilir miyim?
Hayır. Geçici ithaline izin verilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının getiriliş amacı dışında kullanılması hâlinde, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükümleri uyarınca cezai işlem yapılır ve geçici ithal izni iptal edilerek taşıt yurtdışı hükmünde gümrük idaresince teslim alınır.

Getirdiğim ticari taşıtı Türkiye’de başka birine satabilir miyim veya sattığım kişi kullanabilir mi?
Hayır. Geçici ithaline izin verilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının başka bir şahsa devredilmesi, satılması, hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması hâlinde, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükümleri uyarınca cezai işlem yapılır ve geçici ithal izni iptal edilerek taşıt yurtdışı hükmünde gümrük idaresince teslim alınır.

Getirdiğim ticari taşıtın bazı parçalarını Türkiye’de değiştirebilir miyim?
Hayır. Geçici ithaline izin verilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının taşıtla birlikte giren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının izinsiz olarak değiştirilmesi hâlinde, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükümleri uyarınca cezai işlem yapılır ve geçici ithal izni iptal edilerek taşıt yurtdışı hükmünde gümrük idaresince teslim alınır.

Yurtdışına çıkış yaparken ya da aracımı gümrük idaresine bırakırken dikkat etmem gereken bir husus var mıdır?
Evet. Aracınızı yurtdışına çıkarırken ya da bir gümrük idaresine teslim ederken aracınıza ait bilgisayardaki giriş kaydının kapatılması gerekmektedir.

Konu ile ilgili mevzuata nereden ulaşabilirim?
Bakanlığımızın Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.

Konu ile ilgili diğer sorularım için arayabileceğim biri var mı?
Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünü 0 284 215 21 50-69 -70 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz.